Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro e-shop spol. Kovian, s.r.o.

Níže uvedené obchodní podmínky, které jsou neoddělitelnou součástí, platí pro nákup v internetovém obchodě spol. Kovian s.r.o. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka). Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu Kovian, s.r.o., se sídlem v Gajarech, Športová 749, IČO 36 751 634, zapsaný na Krajském soudě v Bratislavě I, oddíl Sro, vložka 45039/B. Kontaktní informace najdete v sekci "Kontakty".

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti.
 
Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č 40/1964 Zb., Občanský zákoník, jakož i souvisejícími předpisy.
 
Podnikatelem se rozumí:

 • osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
 • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
 • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,
 • osoba, která vykonává zemědělskou výrobu a je zapsaná do evidence podle zvláštního předpisu.

Objednávky

Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Přijetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i  závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy podle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázaný okamžikem uzavření kupní smlouvy.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivovaná za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou zřejmé z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsaný.

Možnosti objednávky

Objednávat je možné nasledujícími způsoby:

 • Prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen "e-shop")
 • Elektronickou poštou (e-mailem)
 • Osobně
 • Faxem
 • Telefonicky

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zboží, které si zákazník zakoupí prostřednictvím e-shopu spol. Kovian, s.r.o., který je umístěný na stránce www.kovian.cz. U zboží je běžná tolerance v rozmezí 5% ( množství, rozměr, délka) na technickém parametru prodávaného sortimentu. Výjimku tvoří motory a elektrická zařízení, která podléhají zákonným normám.

Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky, tj:

 • Jméno, příjmení a bydliště anebo obchodní jméno a sídlo kupujícího,
 • IČO a DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH,
 • Kód a název zboží podle ceníku,
 • Způsob odběru a dopravy,
 • Dodací adresa (pokud je jiná než adresa bydliště),
 • Všechny další údaje, které kupující považuje za důležité.

Každá přijatá objednávka v našem obchodě je závazná.

Storno objednávky je možné do 24 hodin od uskutečnění objednávky. A to e-mailem na objednavky@kovian.sk  nebo telefonicky na čísle 00421-34-774-6006. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky ve chvíli, kdy už odevzdal zboží podle původní objednávky přepravci.

Informace o cenách a typu dopravy najdete v sekci doprava.

V případě, že nakupující už nějakým způsobem poukázal finanční obnos na účet prodávajícího (např. převodem z účtu), je prodávající povinen tuto sumu vrátit.
 
Zákazník je o své objednávce informován e-mailem ihned po jejím uskutečnění.
 
Právní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými Občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele a dále zákony pro vztahy mezi prodávájícím a kupujícím nepodnikatelem.

Právní vztahy mezi prodávajícím a podnikatelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č 513/1991 Sb. (Dále jen "obch. Z.") a příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.

Prodávající se zavazuje informovat řádně kupujícího o vlastnostech prodávaných výrobků a o způsobu použití. Pokud je to potřeba vzhledem k charakteru výrobku, zabezpečuje prodávající potřebné informace v srozumitelném písemném návodě přiloženém k výrobku.

Odstoupení od smlouvy ( spotřebitel – nepodnikatel )

Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dní od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu úkon, s kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Kupující může toto svoje právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně na prodejnu prodávajícího společně s projevem vůle od smlouvy odstoupit, anebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců společně s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit - písemný projev je možné zaslat i pomocí online formuláře – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem v lhůtě 14 dní má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce, tím ale není dotčený nárok prodávajícího na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno nebo částečně spotřebováno - vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody, která mu vznikla. Nárok na úhradu vzniklé škody je KOVIAN, s.r.o. oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího ve vrácené kupní ceně - snížením částky vrácené zákazníkovi.

Adresa pro vrácení zboží z ČR:

EXPRESVAN s.r.o., Dolní Roveň 288, 533 71 Dolní Roveň (na zásilku prosím viditelně napište KOVIAN)

Zásilky musí být určitě zabaleny do kartonu a zabezpečeny proti poškození (hlavně pojezdové motory).

Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozené, pokud možno v původním obalu bez známek používání včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží budou zaslány převodem na váš účet, a to nejpozději do 14 dní od odstoupení od smlouvy. Vrácení kupní ceny musí zahrnovat i náklady na poštovné, které zákazník zaplatil při objednávce zboží (obchodník si ale může naúčtovat dodatečné dodací náklady, pokud zákazník výslovně žádal o nestandardní nebo expresní dodávku). Kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem zpět.

Odstoupení od smlouvy ( podnikatel )

V případě, že kupující je podnikatel, může být kupujícímu nábídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, uběhlé záruky a aktuální ceny vráceného zboží. Stav zboží je ohodnocený prodávajícím. V případě nedohody podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněný účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadovaný občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.

V souladě se zákonem nemůže zákazník odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou:

a) poskytnutí služby, pokud se její poskytování začalo s výslovným souhlasem zákazníka a zákazník odsouhlasil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby;

b) prodej zboží vyrobeného podle individuálních požadavků zákazníka, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného konkrétně pro jednoho zákazníka;

c) zboží, které podléha rychlé ztrátě kvality nebo zkáze;

d) prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového software prodávaných v ochranném obalu, pokud zákazník tento obal rozbalil;

e) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a ochranný obal tohoto zboží byl po dodání porušený;

f) prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během plynutí lhůty na odstoupení od smlouvy;

g) prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíšené s jiným zbožím;

h) prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání je možné uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které prodávající nemůže ovlivnit;

i) prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,

j) poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem zákazníka a zákazník souhlasil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

Spokojenost zákazníků

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

Závěrečné ustanovení

Platné obchodní podmínky jsou k dispozici při osobním odběru a na internetových stránkach a každý kupující je při koupi zboží na tyto podmínky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Prodávající je oprávněný obchodní podmínky doplňovat nebo měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy nebo v souvislosti se změnou na trhu. Tyto obchodní podmínky nabývají platnost 04.09.2019 a v plném rozsahu ruší předchozí obchodní podmínky.